Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru III

Území nového sboru bylo omezeno na území města Král. Vinohrady a tak někteří členové spolku bydlící na území sboru klimentského svoje závazky k budoucímu sboru odvolali. Sbor byl též zavázán, aby do 31.1.1890 předložil seznam všech členů, kteří se k novému sboru přihlásili a výkaz závazných salárních příspěvků, jež měly zajistit plat kazatele a jiné nezbytné vydání. Přípravný výbor, který se ihned ustavil ve složení: B. Salatnay, J. Nešpor, A. Novotný, Dr. J. Kadlec, A. Litomyský, … Na své první schůzi vydali toto prohlášení:Výbor přijímá sdělení o příznivém vyřízení žádosti své s potěšením na vědomí a vyslovuje vedle vroucí vděčnosti k Pánu svůj vřelý dík všechněm účastněným úřadům církevním, jakož i všem přátelům, kteříž práci tu mravně i hmotně podepřeli.

Současně přípravný výbor zkoncipoval a tiskem vydal dne 13. Ledna 1890 oběžník na reformované evangelíky na Král. Vinohradech, aby se přihlásili ku členství k novému sboru a současně a prohlásili,jakým ročním salárním příspěvkem se zavazují přispívat. Vzhledem ke lhůtě stanovené vrchní církevní radou i tato oboje prohlášení byla termínována do 30. Ledna roku 1890. Jelikož neměl nový sbor žádné prostory, v nichž by mohl zahájit svoji činnost- bohoslužebné shromáždění, podal žádost na městskou radu vinohradskou o propůjčení vhodné místnosti pro konání bohoslužeb. Žádost byla předána osobně starostovi. Byla založena kniha členů, k evidování docházejících přihlášek . Lhůta k podání přihlášek byla prodloužena až do 14. Února.

Městská rada vyřídila kladně sboru jeho žádost o propůjčení vhodné místnosti pro bohoslužby a poskytla sboru bezplatně dvě místnosti v mateřské škole Na Smetance. Na 16. Února 1890 byla připravena volba staršovstva, byla vykonána v Měšťanské Besedě. Úvodem schůze, jíž bylo přítomno 27 členů, byla podána zpráva o situaci sboru a přípravných pracích jež byly již vykonány a pak provedena volba staršovstva . Zvoleni byly B.Szalatnay, J. Baštecký, A. Litomiský, K. Nešpor, A. Novotný a Dr. J. Kadlec. Po volbě na prvé schůzi zvolilo staršovstvo kurátorem B. Szalatnaye a pokladníkem A. Litomiského. Na poradě 26. Února 1890 předali pak funkcionáři spolku pro zřízení II sboru reformovaného v Praze staršovstvu nového sboru všechny hotovosti jež k tomuto účelu shromáždil spolek, tj. 4.969 zl. 68 kr a pohledávku ve výši 500 Zl. Na poradě staršovstva dne 5. března 1890 bylo dojednáno zahájit bohoslužby v najaté místnosti dne 16. března. K tomu bylo usneseno zakoupit 100 židlí a na zahájení pozvat seniora Molnára. 16. března sdělil senior, že administrátorem sboru ustanovil faráře Čeňka Duška, faráře v Kolíně. Staršovstvo projevilo mu přání, aby ve sboru kázal každou neděli, tomu však f. Dušek nemohl vyhovět, ale slíbil, že bude ve sboru kázat každou druhou neděli a na ostatní se pokusí získat zástupce.

Při jednání o zásadách sborového života doporučil Dušek uplatňovat církevní kázeň a naznačil způsoby, jak ji ve sboru uplatňovat. Bylo rozhodnuto o zřízení nedělní školy, jejíž počátek byl určen na den 30. května (květná neděle) Tentýž den bylo urče také pro složení slibu staršovstva při bohoslužbách. Dále rozhodnuto, aby při zpěvu byl používán zpěvník žalmů a písní vydaný spolkem Komenského.

21. března 1890 na schůzi staršovstva kurátor ohlásil, že se mu podařilo pro sbor zakoupit dům se zahradou v Kollárově ulici č.p. 194 od řádu milosrdných sester Karla Boromejského za 31.000 zlatých a že v tomto objektu bude možno v přízemí zřídit bohoslužebnou místnost a v patře pak byt kazatele, v zahradním domku byt kostelníka. Jelikož přímý prodej sboru by bylo neproveditelný, koupil kurátor objekt na své jméno, s tím, že později bude proveden převod na sbor. Na částečnou úhradu kupní ceny složil sbor 5.000Zl z hotovosti, kterou mu předal spolek. Do měsíce byl objekt převzat a rozhodnuto o nezbytných úpravách vnitřních, aby dům mohl sloužit potřebám sboru. Tyto úpravy za částku 1.743 zl převzal stavitel Antonín Dvořák, člen sboru.

Staršovstvo se usneslo, že vstoupí do spolku Gustava Adolfa, české odbočky a současně požádalo i ústředí jeho v Lipsku o dar na splacení dluhu , který sboru vznikl koupí domu v Kollárově ulici. Některé zemské složky GAW poskytly sboru v brzku některé předměty potřebné k bohoslužebnému užívání. Tak se podařilo sboru zabezpečit základní podmínky pro zahájení pravidelného sborového života.

V měsíci červnu byl proveden knihovní převod koupeného objektu na sbor a ustanoven kostelník, br. Josef Kejř a přidělen mu byt v zahradním domku.

Podle zápisků br. V. Chadima zpracoval mch

Vyšlo v Hroznu č. historie, ročník vyber. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech