Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Historie vinohradského sboru IX

pokračování z čísla 34

L.B. Marek, 29/6/1903 – 12/10/1921

Farář Marek se dal horlivě do práce. Hned v úvodu jeho působení byl staršovstvem znovu projednáván způsob vysluhování svátostí. Bylo usneseno toto: 1) Křest bude vykonáván ve shromáždění v prvou a třetí neděli v měsíci. Nemanželské děti budou křtěny až po sňatku rodičů. 2) Večeře Páně bude podávána členům zapsaným v knize hodovníků a jen hosté budou se vždy hlásiti před vysluhováním Večeře Páně. Těm členům sboru, kteří žijí pohoršlivým životem, bude Večeře Páně odepřena. K Večeři Páně na Nový rok 1904 bylo přihlášeno 27 osob. Dále se projednávala možná koupě pozemků na Korunní třídě. Tento návrh podal kurátor sboru, stavitel Dvořák, s tím, že navržené parcely o celkové výměře 313,6 čtverečných sáhů (v ceně 130 K za čtverečný sáh) by postačily jak pro výstavbu modlitebny, tak pro výstavbu činžovního domu, který by sbor mohl trvale zajistit do budoucnosti.

Sborové prostředky mohly v té době pokrýt nejvýše 1/3 předpokládaných celkových nákladů, ze strany stavitele Dvořáka bylo tedy navrženo financování pomocí dvou hypoték. S tímto návrhem staršovstvo souhlasilo a zmocnilo kurátora k dalšímu jednání v té věci. 7. ledna 1904 byla uzavřena kupní smlouva a sbor pak dostal souhlas k zahájení úpravy pozemku pro stavbu. Podle předběžné studie akustiky se jevilo vhodné přikoupit ještě pás o šířce 3 m směrem do dvora, a to podél obou parcel. Tento návrh byl po schválení staršovstvem také proveden.

V té době také staršovstvo připravilo statut, který měl vyřešit postavení členů sboru přistoupivších ze sboru klimentského a vyjasnit  zásady o štole a poplatcích za funkce. Podle tohoto statutu byla štola zrušena a určenou výši poplatků dle druhu funkce a kategorie člena sboru vybíral sbor.

31. ledna 1904 byla pak schůze sborového zastupitelstva, na které byly projednány a schváleny tyto body: a) zrušení štoly, jako kompenzaci za ní farářovi vypláceno K 250, b) určení povinného saláru a jeho výše v poměru na daň (50%), c) statut nových členů a vztahů ke klimentskému sboru, d) souhlas s prodejem stávající fary a koupě nových pozemků pro stavbu modlitebny a sborového domu. S tím souviselo vypsání konkursu na zadání stavby a zmocnění k zadání projekčních plánů, které bylo uděleno staviteli Dvořákovi. Dále byla schválena zpráva o činnosti sboru za rok 1903 a rozpočet na rok 1904. V posledním bodě bylo projednáno zvýšení počtu členů staršovstva z 6 na 8 a členů zastupitelstva z 30 na 36.

Dne 10. dubna po nové volbě zastupitelů byla na schůzi zastupitelstva projednána otázka předpisu saláru. Byla usnesena “odhadní komise”, která vyměřovala každému výši saláru dle výše osobní daně. Tato zvolená komise měla 12 členů. V této době navštívil sbor také generální sekretář evangelických spolků mládeže, bratr Phildius.

V souvislosti se stavbou vyvstala otázka bohoslužebných prostor. Podle původního plánu měla být stávající modlitebna prodána a stržené peníze užity na stavbu. To se ukázalo být velmi složitým, neboť po dobu stavby by nebyly zajištěny bohoslužebné prostory ani byt faráře. Proto se staršovstvo rozhodlo jednat o půjčce na stavbu, tak aby modlitebna mohla být prodána teprve po dokončení stavby a z výtěžku tohoto prodeje byla splacena část zapůjčených peněz. Při zřizování půjčky bylo zjištěno, že banka bude požadovat přehled o příjmech a majetkových poměrech všech členů sboru, neboť všichni budou ručiteli půjčky. Za tím účelem bylo dohodnuto s pracovníkem městského finančního úřadu, aby za odměnu požadovaný přehled poměrů členů sboru vyhotovil.

Staršovstvo pracovalo na návrzích, které měly být předloženy seniorátnímu konventu. Ty se týkaly zejména zavedení češtiny jako jediného jazyka pro písemný styk s vrchností církevní a dále povinnosti publikovat veškerá církevní usnesení v církevním věstníku. Dále bylo navrženo, aby se usilovalo o zřízení české evangelické teologické fakulty. Sborem byla připravována konfirmace, zde bratr farář navrhl, aby byli konfirmandi přezkoušeni před staršovstvem a pak krátce také před sborovým shromážděním.

Podle materiálů br. Chadima připravil mch

Vyšlo v Hroznu č. 35, ročník 2003. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech