Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Historie vinohradského sboru XI

pokračování z čísla 36

Z částky za prodej budovy Na Kozačce uhradilo staršovstvo půjčku, která na této budově ještě vázla (13.000 K s příslušenstvím) a mimo to splatila k 30. květnu 1908 40.000 K, takže sbor dlužil Zemské bance 190.000 K k umoření v padesáti letech. K 1. květnu bylo zpracováno celkové vyúčtování stavby a usneseno, aby členové stavební komise a revizoři zvolení zastupitelstvem vyúčtování přezkoumali. Zastupitelstvo na schůzi v prosinci 1908 schválilo konečné vyúčtování stavby (celkové náklady dosáhly částky 284.097 K). Revize nezjistila ve vyúčtování žádné závady. Dále byl schválen rozpočet na rok 1909. Staršovstvo zde vyslovilo dík za obětavou a věrnou práci kurátora. Na své prosincové schůzi upustilo staršovstvo od zasklení galerie a rozhodlo o rozdělení prostoru jen plátěnými roletami. Hrou na varhany byl pověřen bratr Ondryaš, jemuž byl také svěřen dozor nad užíváním varhan.

Dne 24. února 1909 obdrželo staršovstvo žádost členů církve z Vršovic o připojení ke sboru na Královských Vinohradech. V tomto roce se také na sbor obrátil bývalý vikář J. Šimsa, který dlel v Barmen v Německu, s žádostí, zda by sbor nemohl podporovat českého žáka na misijní škole v Barmen (br. Nováka) po dobu dvou let částkou 120 K ročně, za což je pan Novák ochoten po ukončení studií ve sboru po dva roky pracovat. Staršovstvo pověřilo bratra kazatele, aby tuto záležitost projednal s ředitelem misijní školy v Barmen. Poté přistoupilo na ujednání s bratrem Novákem a zavázalo se jej po dva roky na studiích podporovat. Farář Marek byl také pověřen, aby se účastnil jako delegát na světové konferenci nedělních škol, která se toho roku konala v USA. V prosinci 1909 bylo usneseno opatřit hrob faráře Kašpara pamětní deskou a založit fond v jeho jménu pro nedělní školu. Při přípravě rozpočtu pro rok 1910 bylo doporučeno pokusit se o výběr salárů již v prvním pololetí roku. Dále byl podán návrh k vydávání čtvrtletního informačního letáku o životě sboru. Začátkem roku 1910 podává staršovstvo konventu návrh, aby všechny sbory pečovaly o konfirmandy a aby ve všech sborech bylo vytvořeno sdružení mládeže. Zároveň se mělo dbát na to, aby se mládež plně podílela na životě sboru. V měsíci červnu odjel farář Marek na konferenci o nedělních školách do USA a po svém návratu navštívil mnoho českých sborů, kterým sloužil kázáním.

Podle materiálů bratra Chadima zpracoval mch

Vyšlo v Hroznu č. 37, ročník 2003. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech