Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Historie vinohradského sboru XII

pokračování z čísla 37

Na prosincovém zasedání roku 1910 schválilo zastupitelstvo rozpočet na příští rok. Zmíněno bylo také to, že se děti na náboženství modlí Otčenáš v katolické verzi. Diákon Novák (Barmen) sdělil sboru, že obdržel stipendium 1.250,- Kč ročně a že žádá jako sekretář pro práci mezi mládeží o uvolnění ze závazku k práci ve sboru. Staršovstvo jeho žádosti vyhovělo.

V roce 1911 doporučila vrchní církevní rada všem sborům, aby vzpomněly 50. výročí vydání protestantského patentu a na okresním hejtmanství vyjádřily poděkování za jeho vydání císaři. V říjnu 1911 schválil superintendentní výbor připojení sboru vršovického k vinohradskému. Členové z Vršovic o tom byli vyrozuměni dopisem. Staršovstvo se usneslo pro tento rok vypustit z textu upomínek k zaplacení saláru pohrůžku exekucí prostřednictvím okresního hejtmanství. Podle sčítání lidu uvedlo 2 119 lidí příslušnost k evangelickému reformovanému náboženství. Farář Marek požádal o zvýšení platu. Povolávací listina faráře Marka byla od 1.1.1912 změněna ve věci štoly tak, že od data změny náležela štola faráři Markovi.

V roce 1912 se začaly konat biblické hodiny ve Vršovicích, toho roku se sborové shromáždění usneslo na zvýšení počtu sborových zastupitelů z původních 30 na 40 osob a stejně tak i počet starších byl zvýšen z 8 na 10 členů. V listopadu 1912 bylo zahájeno vyučování náboženství ve Vršovicích a započalo jednání s učitelem Elisem, zda by byl ochoten vyučovat náboženství. Městská rada ve Vršovicích byla požádána o propůjčení místnosti pro konání biblických hodin. Prosincová schůze zastupitelstva projednala rozpočet na rok 1913 a na své první schůzi roku 1913 zastupitelstvo schválilo hospodaření sboru za uplynulý rok. Pro vršovické byla získána místnost, kterou sbor vybavil potřebným nábytkem, a byly zavedeny matriky přistoupivších a vystoupivších členů. V tomto roce se Kostnická jednota rozhodla vydávat misijní časopis a obrátila se na sbor s požadavkem o podporu (ve věci kolportace, adresáře liberálních katolíků a finanční podpory). Za kolportéra byl navržen bratr Procházka z Vršovic. Sbor připravil podnět pro konvent v tom smyslu, aby sklad Biblické společnosti byl přeložen z Vídně do Prahy.

Na květnové schůzi staršovstva požádal farář Marek o podnět k povolání pomocného kazatele. Staršovstvo se rozhodlo návrh zvážit po projednání finančních podmínek. V červnu roku 1913 se staršovstvu přihlásil kazatel reformované církve Vališ. Kurátor sboru navrhl staršovstvu přijmout jej na jeden rok za výpomocného kazatele a přiznat mu plat 900K ročně. S tímto řešením staršovstvo souhlasilo. Na své červnové schůzi schválilo zastupitelstvo přijetí Vališe na místo pomocného kazatele od 1.7.1913 s měsíčním platem 100K. Rozdělení práce mezi oba kazatele mělo být určeno dohodou.

Na podzim (13.10.1913) oslavil superintendent Č. Dušek 70. narozeniny, ke kterým mu sbor blahopřál. Podzimní konvent doporučil sborům vést mladé členy proti uzavírání reversů, sledovat členy stěhující se do diaspory a uvádět je do nejbližších tamějších sborů. V modlitebně byly vyměněny žárovky Osram za obloukové lampy.

Podle materiálů bratra Chadima zpracoval mch

Vyšlo v Hroznu č. 38, ročník 2003. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech