Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Historie vinohradského sboru XIII

pokračování z čísla 38

Na první schůzi zastupitelstva v roce 1914 byl schválen rozpočet na rok 1914. Pro kazatelskou stanici Vršovice byl ustaven výbor, který byl pověřen řízením práce této kazatelské stanice (sestával se z bratří Kefurta, Hájka, Procházky a Hypše). Na únorové schůzi staršovstvo projednalo a schválilo vyúčtování za rok 1913 a jednalo také o přípravách oslav Husových, které se měly konat v roce 1915. Za tímto účelem byla ustavena komise, která navrhla, aby se sepsaly dějiny sboru a doplnily se o fotografie sboru, farářů a katechetů.

22.4. bylo usneseno, aby deputace staršovstva u starosty požádala o přejmenování jedné z hlavních tříd jménem Husovým. Dále bylo projednáno provedení akce s názvem "Milion 20 hal." na počest oslav Husových. Dohodlo se rozeslání letáku k této akci všem členům.

Staršovstvo dalo souhlas, aby vikář Vališ vypomáhal kázáním ve sboru v Libčicích.

20. září zastupitelstvo schválilo povolání bratra Svobody k vyučování náboženství na I. a II. ročníku obecných škol. Zastupitelstvo doporučilo zvýšit sociální práci ve sboru a provedlo na své schůzi sbírku pro tento účel.

Sbor na výzvu VCR upsal válečnou půjčku ve výši varhanního fondu. Ve sboru byla uskutečněna v rámci oslav Husových řada přednášek. V prosinci roku 1914 (16.12.) navrhuje farář Marek povolat na místo výpomocné síly ve sboru sekretáře Nováka, který t.č. dlel v Barmen.

Dne 6. ledna 1915 se v rámci bohoslužeb konala slavnost u příležitosti oslav 25. výročí založení sboru. O životě sboru promluvil ing. A. Novotný, kázal farář Marek. Sekretář Novák vedl konfirmační cvičení a kázal ve Vršovicích. Na únorové schůzi zastupitelstva by projednán a schválen rozpočet na rok 1915.

V rámci akce "Milion a 20 hal." byla na sbor rozložena kvóta ve výši 3 446 K. Schůze zastupitelstva přijala usnesení o zvýšení aktivní účasti starších a zastupitelů v této akci. Na své březnové schůzi staršovstvo schválilo vyúčtování za rok 1914 a na výzvu seniorátního výboru se zavázalo ročně přispět částkou 300 K diasporním sborům. Dále bylo konstatováno, že malíři Šetelík a Nejedlý dluží nájemné za ateliér.

26. června 1914 se konala slavnost pro mládež, v neděli 4. července pak slavnostní bohoslužby. Byla dodána deska k Husovu jubileu, která byla uložena ve vchodu nad pražskými artikulemi.

V roce 1916 se snížil výnos z domu, neboť mnozí obyvatelé narukovali. Též na salár měla válka nepříznivý vliv. V roce 1917 se členové staršovstva účastnili presbyterní konference u Klimenta. O úkolech naší církve po válce přednášel dr. Boháč, bratr F. Kafka přednášel na téma "Naše církevní literatura". 15. března 1917 zemřel bratr Heřman Tardy. Staršovstvo ocenilo jeho práci ve sboru i v církvi. Pohřeb byl vypraven z modlitebny. 25. března 1917 se konalo sborové shromáždění, na kterém byla provedena doplňovací volba členů zastupitelstva. Bylo zvoleno celkem 25 zastupitelů. Na své další schůzi (9.4.) zvolilo zastupitelstvo 5 starších za ty, kterým již skončilo volební období, a dále další 3 za starší, kteří odešli. Byli zvoleni: A. Dvořák, br. Auervek, A. Novotný, M. Otta, J. Špaček, dr. Kadlec, dr. Svoboda a ing. Záleský. Staršovstvo bylo ustaveno 11. dubna, pro dr. Svobodu byl vyžádán dispens, který došel ze seniorátního výboru 25. dubna. Kurátorem byl zvolen bratr A. Dvořák, který volbu ze zdravotních důvodů nepřijal. V létě roku 1917 ochuravěl farář Marek a musel odjet na dva měsíce do lázní. Sekretář Novák vyslovil ochotu faráře Marka zastoupit, pokud bude sborem zvolen za vikáře. V září 1917 sdělil sekretář Novák staršovstvu, že pro vlastní práci již nebude moci vyučovat náboženství a sloužit ve Vršovicích. Staršovstvo se rozhodlo, že se pokusí získat pro občasnou výpomoc kandidáta Kučeru a v září 1917 jej zvolilo na místo pomocného vikáře s ročním platem 2.000 K (z toho 800 K za vyučování náboženství). 28. října 1917 schválilo systematizované místo vikáře na období jednoho roku s tím, že bude hledat zdroje, ze kterých by uhradilo požadované služné. Na této schůzi byly také upřesněny funkce starších. Bratr Špaček byl jmenován správcem domu, bratr Auervek knihovníkem, bratr Kadlec ustaven pro řízení prací sociálních a sborová statistika byla svěřena bratru Ottovi. Zastupitelstvo provedlo také volbu J. Kučery za vikáře sboru. V prosinci roku 1917 projednalo staršovstvo rozpočet na rok 1918, který byl schválen. Na počátku roku 1918 dohodlo staršovstvo nové zásady pro zařazování členů do jednotlivých tříd dle příjmů. Místodržitelstvo sdělilo sboru, že neschvaluje volbu vikáře Kučery pro jeho politické názory. Staršovstvo se v této věci odvolalo k ministerstvu kultury. V dubnu pak bylo zrušeno oprávnění vikáře Kučery. Staršovstvo vešlo v jednání s Janem Kantorkem.

V dubnu 1918 bylo projednáváno usnesení konventu. Staršovstvo projevilo souhlas s proklamací konventu k sjednocení reformované a augsburské církve v jednu českou evangelickou církev. Na dubnovém sborovém shromáždění byla zvolena polovina zastupitelstva (21 členů) a téhož dne schůze sborového zastupitelstva schvaluje prohlášení, ve kterém presbyterstvo souhlasí s osamostatněním české evangelické reformované církve a v zásadě souhlasí též se spojením obou historických reformovaných církví v jednu. V příčině navázání na českou reformaci vyhrazuje si učiniti projev, až se dospěje k jasným pojmům. Na jaře roku 1918 zemřel bývalý pokladní sboru bratr Litomiský. Sbor salvátorský pozval sbor vinohradský k účasti na instalaci superintendanta dr. Hrejsy. Delegován byl kurátor sboru a bratr Kadlec. Sbor se rozhodl, že pro zhoršené poměry nebude po 1.9.1918 povolávat vikáře.

Podle materiálů bratra Vladimíra Chadima připravil mch

Vyšlo v Hroznu č. 39, ročník 2004. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech