Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru XVII

pokračování z čísla 42

Koncem roku 1922 se jednalo o rozšíření varhan nad nabídkou firmy Urban (za 28 000 K) a dále o nutnosti opravy ústředního topení (cca 40 000 K). Kruh sester byl požádán o provedení domovní sbírky na tyto mimořádné náklady. Dále se v lednu jednalo o výuce náboženství na školách a o perspektivách vztahů mezi státem a církví. Probíhaly také přípravy sborového shromáždění. Počet starších byl zvýšen na 14. Starší jsou voleni na šestileté období s tím, že polovina staršovstva bude vždy po 3 letech obměněna. Za účelem provedení voleb byla ustavena volební komise.

V únoru roku 1922 sborové zastupitelstvo projednalo a schválilo účty za rok 1921.

Březnové sborové shromáždění schválilo návrh na navýšení členů staršovstva na 14 a 6 náhradníků. Přítomno bylo 117 členů s hlasovacím právem. Zvoleni byli tito bratři a sestra: Auervek, Brtková, Hájek (Jan), Hlaváček, Hrubeš, Kadlec, Lukl, Novotný, Škarvan, Svoboda, Zahradníček, Závodský, Klíma. Z náhradníky pak bratři Kratochvíl, Lehký, Faix, Kutěj, Rybář, Danda. Kurátorem byl zvolen br. Novotný, zástupcem kurátora br. Svoboda, zapisovatelem bratr Špaček, pokladníkem bratr Auervek, účetním bratr Závodský, správcem domu bratr Hájek, správcem modlitebny bratr Zahradníček. Členové staršovstva byli rozděleni do dvou skupin – skupiny technické a skupiny osvětové. Předseda staršovstva bude volen až po zvolení faráře. Rozhodlo se také o zavedení knihy účasti a sbírek. V květnu sdělil bratr Klíma, že volbu za staršího nepřijímá, na jeho místo byl z náhradníků zvolen bratr Lehký. Evangelizační komise navrhla každodenní konání bohoslužebných shromáždění na různá témata pro nově přistoupivší členy a dále pravidelného nedělního shromáždění pro tuto skupinu členů na sedmou hodinu večerní. Jednalo se také o povolání některé z diakonek k sociální práci ve sboru.

Večery pro nové členy se konaly od 29. 5. do 3. 6. za velké účasti pod vedením faráře Křenka, dočasně pak byly přerušeny z důvodů malování modlitebny. Poté bylo rozhodnuto, že budou pokračovat až do volby faráře, která byla plánována na září roku 1922.

V srpnu roku 1922 vzal sbor na vědomí stanovisko bratra Křenka, který odmítl kandidovat za faráře. Rozhodlo se o vypsání konkurzu na volné farářské místo. Dále bylo jednáno o obsazení místa katechety. Jako kandidáti na volné místo faráře přicházejí v úvahu bratří Žilka, Jerie, Novotný, Kašpar, Čapek, Hromádka. Na sborovém shromáždění v září 1922 byla odhlasována žádost členů k faráři Křenkovi, aby prodloužil svoje angažmá ve sboru o půl roku. Farář Křenek, který byl jednání osobně přítomen, potvrdil svoji ochotu této žádosti vyhovět s podmínkou, že s tím bude souhlasit vedení misijní společnosti, která jeho práci honoruje.

Farář Kučera oznámil starším, že dále nemůže vykonávat práci katechety a doporučil staršovstvu, aby jednalo se synodním výborem ve věci vyhledání nového katechety. Bratr Kučera se zavázal vykonávat práci katechety do konce roku 1922. V té době také předložil bratr Novotný staršovstvu svoji rezignaci na funkci kurátora. Nakonec ji však na žádost staršovstva prozatímně odložil.

Podle materiálů bratra Vladimíra Chadima připravil mch

Vyšlo v Hroznu č. 43, ročník 2004. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech