Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru XVIII

pokračování z čísla 43

V říjnu 1922 zakoupil sbor dvě stě výtisků kázání faráře Křenka “Duchem Páně k svobodě”. Organizací prodeje byla pověřena mládež – referentem pro mládež ve staršovstvu se stal profesor Kadlec. V listopadu 1922 začaly práce na “řádu sborové kázně”. Za účelem jeho vytvoření byla sestavena komise (bratři Kučera, Novotný, Lukl, Kadlec). Jednalo se také o kázeňském řádu seniorátním. Dále sbor poskytl 1 000 Kč jako příspěvek na sociální práci. Na listopadovém zasedání staršovstva byl ještě projednán seznam přistoupivších členů, kteří mají být přijati do sboru.

V lednu roku 1923 začala příprava volebního shromáždění. Staršovstvo převzalo 23. ledna funkci volební komise a začalo připravovat vše potřebné k vykonání volby faráře. Datum volby určeno na 11. února 1923. Volebnímu shromáždění předcházelo ještě sborové shromáždění, konané v neděli 4. února, na kterém byl projednán a schválen rozpočet sboru. Volební shromáždění mělo na pořadu jediný bod – volbu faráře. Jediným kandidátem byl navržen farář Křenek, který byl při volbě zvolen jednomyslně. Farář Křenek přijal volbu s podmínkou, že si bude moci ponechat občanství USA a že sbor povolá druhého faráře, který povede matriky. Byla určena komise pověřená vypracováním povolávací listiny (bratři Lukl, Kučera, Novotný a Svoboda). Na výše uvedené podmínky faráře Křenka přistoupilo staršovstvo jednomyslně (6.3. 1923) a usneslo se systematizovat místo druhého faráře. Částka na jeho plat byla zahrnuta do rozpočtu. Dalším jednáním v této věci byli pověřeni bratří Hlaváček a Hrubeš. V tu dobu zjištěno, že za katechetu nemůže být ustanoven bratr Šlechta, bývalý farář v Českých Budějovicích, neboť svým přestupem do Československé církve ztratil volitelnost.

11. března sdělili bratři Hlaváček a Hrubeš, že při dalším jednání se farář Křenek definitivně rozhodl volbu nepřijmout. Staršovstvo vzalo tento fakt s lítostí na vědomí a rozhodlo se připravit novou volbu faráře. Sboru sdělil tuto skutečnost kurátor na shromáždění konaném 11.3. Na tomto shromáždění byl přítomen také farář Křenek, který své rozhodnutí sboru odůvodnil.

V květnu roku 1923 došel staršovstvu dopis s podpisy 73 členů sboru, kteří žádali svolání sborového shromáždění, na kterém by byla objasněna rozdělenost staršovstva. Farář Kučera sdělil, že k 30.6. končí administrování sboru a k témuž datu také funkci katechety. Staršovstvo se usneslo svolat na 10. červen sborové shromáždění, na němž budou podány zprávy o životě sboru. Informaci o událostech ve sboru po volbě faráře Křenka podal bratr Svoboda. Bratr Poneš poté předložil dva návrhy – 1) aby shromáždění nepřijalo odmítnutí faráře Křenka a aby on volbu přijal, 2) aby za faráře kandidoval bratr Kučera. Staršovstvo zaslalo synodní radě jména farářů, které považovalo za vhodné kandidáty, včetně faráře Kučery (u jeho jména totiž připsal kurátor z vlastního rozhodnutí poznámku, staršovstvo jej však nenavrhlo). 19. června staršovstvo celou záležitost projednalo. Vzalo na vědomí, že farář Křenek osobně prohovořil svoje stanovisko s bratrem Ponešem. Bratr Novotný podal rezignaci na místo kurátora. Staršovstvo však písemným prohlášením tuto rezignaci nepřijalo. Dále bylo rozhodnuto poděkovat faráři Křenkovi a faráři Kučerovi za jejich dosavadní práci ve sboru. 27. června podal bratr Poneš návrh, aby se vždy v neděli večer konaly střídavě bohoslužby a seznamovací večery. Návrh byl zásadně přijat s tím, že by se začalo až po prázdninách.

11. září se znovu jednalo o volbě faráře a přitom jednomyslně usneseno, aby jediným kandidátem byl farář Jerie z Roudnice. 25. září obdrželo staršovstvo dopis faráře Kučery a sdělilo mu, že nebyl žádným sborovým orgánem navržen jako jediný kandidát. Staršovstvo jej nadále požádalo, aby co nejrychleji uvolnil farní byt. Vyučování převzal administrátor sboru prof. Bednář. 9. října byly projednány dopisy seniorátního a synodního výboru ve věci reklamace faráře Kučery a zpracováno stanovisko staršovstva. Dále bylo určeno datum volebního shromáždění na 11.11.1923 a dohodlo se, že hlasovným členům budou rozeslány legitimace a kandidátka. Za tím účelem staršovstvo 10.10.schválilo zrevidovaný seznam hlasovných členů a volební komise projednala podané reklamace.

Ve sboru byl vydán leták kritizující staršovstvo. Staršovstvo odpovědělo též vydáním letáku, ve kterém vyvracelo nepravdivá tvrzení letáku prvního. 6.11.1923 bylo rozhodnuto zrušit povinný salár a štolu a v budoucnosti očekávat dobrovolný salár od členů. 10.11.1923 se jednalo o upřesnění volby a dále se vedly rozhovory s bratrem Ponešem. Staršovstvo vyslovilo nesouhlas s očerňováním dr. Bednáře v letáku vydaném ing. Ponešem.

Na volebním shromáždění bylo přítomno 407 členů (z 589), farář Jerie obdržel 304 hlasů a farář Kučera 99. Administrátor pak vyzval voliče faráře Kučery, aby loajálně a jednotně podporovali faráře Jerieho v jeho práci.

Podle materiálů br. Chadima zpracoval mch

Vyšlo v Hroznu č. 44, ročník 2004. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech