Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru XIX

pokračování z čísla 44

19.11.1923 byl farář Jerie uvítán staršovstvem a vyjádřil naději, že pro svou práci nalezne podporu všech členů sboru. Na tomto zasedání bylo dále ujednáno a schváleno, že farář nemusí jednu neděli v měsíci sloužit a že nemusí vést večerní bohoslužby. Dále bylo přislíbeno, že bude zjednána kancelářská síla a že farář Jerie si může při práci ve sboru ponechat předsednictví Srazu mládeže. Plat faráře byl ustanoven podle výměru seniorátního výboru. Takto projednané záležitosti byly zapsány do povolávací listiny a oběma stranami podepsány. V té době podal rezignaci na službu varhaník bratr Ulman a na jeho místo byl přijat bratr K. Kantorek. 2.12.1923 byl za vikáře sboru přijat bratr Kubát. Ke konci roku 1923 dali dva bratři zřídit svým nákladem každý po jednom rejstříku k varhanám.

22. ledna 1924 byla schválena povolávací listina bratra Kubáta. Na svém zasedání staršovstvo přijalo s vděčností za mnohou vykonanou práci pro sbor rezignaci bratra A. Novotného. Za nového kurátora byl zvolen profesor Kadlec. Bylo dohodnuto, že práce staršovstva bude rozdělena do 4 odborů – odbor pro výchovu (bratří Jerie, Novotný, Kadlec a Špaček), odbor misijní a pastorační (bratří Svoboda, Kutěj, Hlaváček a Lukl), odbor sociální (setra Brtková a bratří Škarvan, Zahradníček a Lehký) a odbor hospodářský (bratří Auervek, Hájek, Závodský, Hrubeš). Za předsedu staršovstva byl zvolen bratr Jerie. V únoru (10.2.) schválilo sborové shromáždění rozpočet na rok 1924.

Instalace faráře Jerieho se konala 24. února 1924. 26. února zakládá kruh sester sociální fond na podporu potřebných členů sboru. Od 13. dubna 1924 byl zaveden nový zpěvník. Dále bylo rozhodnuto, že misijní večery pro nově přistoupivší členy, které se konaly 2x měsíčně vždy v úterý, povede bratr Kubát. Na svou funkci ve staršovstvu rezignovala sestra Brtková, na její místo byl pak ustanoven náhradník bratr Kutěj. V dubnu bylo svoláno také shromáždění, na kterém bylo voleno nové sborové zastupitelstvo, jehož počet byl ustanoven na 60 členů. Volba se konala na základě kandidátní listiny za přítomnosti 76 oprávněných voličů. Kandidátní listina byla velkou většinou hlasů přijata. Na staršovstvu byl projednáván návrh o rozdělení sboru do 140 okrsků s tím, že každý okrsek by měl svého důvěrníka, který by o něj pečoval. V dubnu 1924 nastoupila do sborové práce sborová sestra Olga.

20. května staršovstvo rozhodlo o přeložení začátku bohoslužeb na devátou hodinu a při té příležitosti došlo k závěru, že je nutno napomenout mládež k ukázněnosti při bohoslužbách. Upřesněn byl i řád křtu ve sboru. Na červnový seniorátní konvent byl podán návrh, aby diákonům, kteří delší dobu konají ve sboru duchovní práci, byl udělen dispens od vikářské zkoušky. Staršovstvo vzpomnělo památky L. B. Marka, který v té době zemřel, a připomnělo si i jeho práci ve sboru. Pohřbu se zúčastnil farář Jerie a delegace staršovstva. Dále se staršovstvo usneslo, aby ve sborovém domě byla umístěna pamětní deska se jmény prvních kazatelů a aby vdově po bratru Markovi byl vyplácen vdovský důchod. V září se dohodlo, že bude vydán věstník, ve kterém bude mimo obvyklé zprávy též vzpomínka na bratra Marka. V závěru roku podala sborová sestra Olga výpověď k 1.1.1925. Na její místo byla přijata sestra L. Čechová.

Podle materiálů br. Chadima zpracoval mch

Vyšlo v Hroznu č. 45, ročník 2004. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech