Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru XXI

pokračování z čísla 47

1927

Na počátku roku byly projednány sborové účty za rok 1926 a připraven rozpočet. Dále bylo rozhodnuto přiložit ke sborovému věstníku dotazník, v němž by se členové sboru mohli vyjádřit k používání kalichu při Večeři Páně. V tomto roce předložilo staršovstvo na seniorátním konventu návrh na zřízení seniorátního dozorce nad vyučováním náboženství s odůvodněním, že konsenioři na tuto činnost nemají čas. Další návrh směřoval k tomu, aby církev vydávala letáky se stanovisky k soudobým veřejným otázkám. Tyto letáky mají být určeny pro přistupující členy. Staršovstvo se dále zabývalo otázkou přistupujících členů a určilo zásady pro projednávání jednotlivých přístupů. Znovu byla také projednávána otázka navštěvování členů sboru a bylo usneseno, že se do návštěv zapojí všichni členové zastupitelstva. V březnu se znovu hlasovalo o použití kalicha a samostatných kalíšků při Večeři Páně, tentokráte byly výsledky tyto: 67 pro kalich, 113 pro oba způsoby, 132 pro samostatné kalíšky. Staršovstvo na základě tohoto hlasování rozhodlo o vysluhování oběma způsoby. V září roku 1927 se staršovstvo usneslo na objednání 500 kalíšků pro vysluhování. Na tomto zasedání také projednávalo program na podzim tohoto roku, zejména se zabývalo otázkou oživení biblických hodin. Na konci září se hovořilo o tom, že by bylo dobré, aby se sboroví pracovníci scházeli v různých sborových orgánech, zejména kvůli tomu, aby se mezi nimi prohloubily vztahy. To by pak mohlo přispět při hledání nových přístupů. Účast by byla zcela dobrovolná. Večeře Páně o Vánocích roku 1927 byla vysluhována ze společného kalicha, na Nový rok již z osobních kalíšků.

1928

Začátkem roku 1928 se připravovala volba nového zastupitelstva. Na dubnovém sborovém shromáždění se konaly volby a bylo také usneseno, aby ohlášky byly v pořadu bohoslužeb zařazeny před kázání. Ke konci dubna (24.4.) se sešlo nové sborové zastupitelstvo. Vedle projednávání různých nedorozumění, jež provázely práci v kazatelské stanici Vršovice, také zastupitelstvo zvolilo nové staršovstvo ve složení: předseda farář Jerie, kurátor bratr Kadlec, místokurátor bratr Lukl, pokladník bratr Kutěj, zapisovatel bratr Špaček, účetní bratr Závodský, správce sboru bratr Michálek, správce domu bratr Šilar. Dále byly projednávány návrhy na konvent — zejména prohlášení církve k 10. výročí založení státu a dále návrh vedoucí ke zdůraznění důležitosti práce ve školách. Posuzoval se také návrh na nástavbu ke sborovému domu, která měla být zřízena nákladem přibližně 400 000 K (mělo být vybudováno 14 nových místností). Tento návrh narážel na neochotu nájemců uvolnit ateliéry. V létě byl slavnostně otevřen Dům československé Diakonie. Na konci roku 1928 (31.12.1928) zemřel bývalý kurátor sboru bratr Adolf Novotný. Nedlouho poté, 21. 1. 1929, zemřel bratr Jan Karafiát.

1929

Na jaře roku 1929 projednávalo staršovstvo návrhy na výměnu kotle pro ústřední topení. V tomto roce si sbor připomínal 40. výročí svého založení, po pobožnosti konané 10.9. promluvili na toto téma bratr Kadlec a bratr Lukl. Na podzim projednávalo staršovstvo možnost přifaření části kazatelské stanice Vršovice (za tratí) ke sboru nuselskému. K tomuto nakonec dalo souhlas za podmínky, že členové, kterých se to bude týkat, budou s přifařením souhlasit. 10.12.1929 se staršovstvo usneslo na organizování práce mezi dělnickou mládeží. O spolupráci v této věci požádalo bratry Satrana, Lacinu a J. Filipiho.

Podle zápisků br. V. Chadima zpracoval mch

Vyšlo v Hroznu č. 48, ročník 2004. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech