Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru XXII

(pokračování z čísla 48)

1930

Na své únorové schůzi projednávalo zastupitelstvo možnost přistavení 4. patra ke sborovému domu a dále možnost zakoupení pozemků pro sbor vršovický. Vedle toho byly schváleny účty z roku 1929 i rozpočet na rok 1930. V květnu roku 1930 pořádal sbor v Radiopaláci přednášky (celkem tři — 8., 12. a 15.5.) pod názvem Obrodné hnutí. Tyto přednášky se setkaly s velkým zájmem (účast vždy přesáhla 500 osob). V září 1930 se jednalo o uspořádání dalších těchto přednášek, které by se konaly v průběhu podzimu 1930. Dále byl projednáván návrh na umístění veršů z Bible na stěny modlitebny. Během podzimu se pořádaly opět přednášky pro přistoupivší členy. Sbor se účastnil veřejných přednášek pořádaných „Volnou myšlenkou“, kde také hovořili zástupci politických stran. Za naši církev přednesl projev zástupce staršovstva. Koncem roku byla ve vestibulu umístěna skříňka, do které mohli členové sboru vhazovat své písemné návrhy a podněty.

1931

Při své únorové schůzi zastupitelstvo konstatovalo, že hospodářská krize neměla negativní vliv na hospodaření sboru. Dále jednalo o zásadách, podle kterých by byl napříště určován salár. Oznámeno, že bude publikován klíč salární, schválený synodem. V březnu byl přijat návrh na zvýšení počtu starších na 16, v dubnu byla provedena volba na 8 míst starších a 6 míst náhradníků. Nové staršovstvo bylo ustaveno v květnu. Projednávalo organizaci své práce a hlavní úkoly sborové práce. Ve sboru byla zahájena akce na vytvoření Jubilejního tolerančního fondu. Znovu se projednávala také možnost zakoupení pozemku ve Vršovicích.

V září roku 1931 se hovořilo o pozemku ve Vršovicích. Dále byl sestaven program pro toleranční slavnosti a došlo také k projednání a následnému zamítnutí návrhu dr. Frinty na umístění obrazů reformátorů v modlitebně. Říjnové sborové shromáždění se zabývalo hlavními stránkami sborového života. Jednalo o katechezi ve sboru a konstatovalo, že jsou potíže s dorůstající mládeží a že by biblické hodiny měly být hojněji navštěvovány. Naopak pochvalné vyjádření směřovali účastníci k práci dospělé mládeže. Dále byl dán podnět k úsilí o osamostatnění sboru ve Vršovicích. V prosinci se projednával program na podporu nezaměstnaných. Staršovstvo se rozhodlo vyhotovit seznamy nezaměstnaných a soustavně jim pomáhat. Po úmrtí kostelníka pana Brycha byla vypsána také soutěž na obsazení místa kostelníka. V prosinci uspořádala mládež česko-německý večer. Sborové zastupitelstvo na schůzi 13.12. schválilo rozpočet na rok 1932 s tím, že byl vysloven souhlas s programem sociální pomoci nezaměstnaným a za tímto účelem z fondů uvolněno 6 000 Kč.

1932

Při únorovém projednávání sborových účtů došlo k zjištění, že v důsledku krize jsou sborové příjmy nižší než v předchozích letech. Dále se projednávalo přijetí pana Vančury na místo kostelníka a náplň jeho pracovní smlouvy, zazněly také referáty o pomoci nezaměstnaným. Koncem února uložilo sborové zastupitelstvo staršovstvu vypracovat plán opatření k osamostatnění Vršovic. Zastupitelstvo dále projednávalo naléhavou potřebu administrativní síly a místnosti pro ni. V dubnu se ve Vršovicích obnovil výbor kazatelské stanice a začal velmi aktivně pracovat.

V září staršovstvo sboru projednávalo vyučování náboženství a způsob přijímaní přistoupivších členů. Na pořadu byl také podnět seniorátního výboru k povolání pracovníka pro práci v pražské mládeži. Staršovstvo s tímto návrhem v zásadě souhlasilo a navrhlo, aby byl placen ze společného paušálu. K uhrazení této částky vyjádřilo staršovstvo ochotu sboru přispívat ročně částkou 2.000 Kč. Na podzim roku 1932 bylo provedeno odvlhčení modlitebny a jejího okolí.

1933

Počátkem roku (3.1.33) zemřel kurátor sboru bratr Kadlec. Staršovstvo vzdalo na své schůzi čest jeho památce. O vedení nedělní školy po bratru Kadlecovi byla požádána sestra B. Šimková.

Sborové zastupitelstvo, které se sešlo počátkem ledna, projednávalo návrh na povolání osobního vikáře a současně uložilo staršovstvu, aby připravilo pro vikáře byt. V závěru ledna bylo usneseno, že přípravka učitelů nedělní školy bude navazovat na biblické hodiny a že ji povedou duchovní. Kurátorem byl zvolen bratr A. Lukl. Byl také vytvořen sborový pěvecký spolek za řízení bratra K. Kantorka. Na počátku února byl na místo staršího z pozice náhradníka povolán bratr Filipi. Na tomto zasedání byla také udělena výtka kazateli Kubátovi za řeč při pohřbu sestry Brychové. Ke konci února bylo znovu projednáváno povolání vikáře, které již dříve připravovala z pověření staršovstva náboženská komise. Z jednání vyplynulo, že nejprve je třeba povolat kancelářskou sílu, která by zpracovala nedokončené záležitosti v kancelářské práci a pak teprve povolat vikáře a zajistit pro něho byt. V říjnu 1933 byla uzavřena dohoda s nájemníkem Jungem, který obýval byt v prvním patře, že mu jeho byt bude vyměněn za byt v patře druhém a uvolněné prostory budou připojeny ke stávajícím sborovým místnostem. V této době se projednávalo také rozhraničení mezi vinohradským sborem a kazatelskou stanicí Strašnice. Bylo dohodnuto, že společné hranice budou shodné s hranicemi obvodu Vinohrad.

Podle zápisků br. V. Chadima zpracoval mch

Vyšlo v Hroznu č. 49, ročník 2005. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech