Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru XXIII

(pokračování z čísla 49)

1932

Při únorovém projednávání sborových účtů došlo k zjištění, že v důsledku krize jsou sborové příjmy nižší než v předchozích letech. Dále se projednávalo přijetí pana Vančury na místo kostelníka a náplň jeho pracovní smlouvy, zazněly také referáty o pomoci nezaměstnaným. Koncem února uložilo sborové zastupitelstvo staršovstvu vypracovat plán opatření k osamostatnění Vršovic. Zastupitelstvo dále projednávalo naléhavou potřebu administrativní síly a místnosti pro ni. V dubnu se ve Vršovicích obnovil výbor kazatelské stanice a začal velmi aktivně pracovat.

V září staršovstvo sboru projednávalo vyučování náboženství a způsob přijímaní přistoupivších členů. Na pořadu byl také podnět seniorátního výboru k povolání pracovníka pro práci v pražské mládeži. Staršovstvo s tímto návrhem v zásadě souhlasilo a navrhlo, aby byl placen ze společného paušálu. K uhrazení této částky vyjádřilo staršovstvo ochotu sboru přispívat ročně částkou 2.000 Kč. Na podzim roku 1932 bylo provedeno odvlhčení modlitebny a jejího okolí.

1933

Počátkem roku (3.1.33) zemřel kurátor sboru bratr Kadlec. Staršovstvo vzdalo na své schůzi čest jeho památce. O vedení nedělní školy po bratru Kadlecovi byla požádána sestra B. Šimková.

Sborové zastupitelstvo, které se sešlo počátkem ledna, projednávalo návrh na povolání osobního vikáře a současně uložilo staršovstvu, aby připravilo pro vikáře byt. V závěru ledna bylo usneseno, že přípravka učitelů nedělní školy bude navazovat na biblické hodiny a že ji povedou duchovní. Kurátorem byl zvolen bratr A. Lukl. Byl také vytvořen sborový pěvecký spolek za řízení bratra K. Kantorka. Na počátku února byl na místo staršího z pozice náhradníka povolán bratr Filipi. Na tomto zasedání byla také udělena výtka kazateli Kubátovi za řeč při pohřbu sestry Brychové. Ke konci února bylo znovu projednáváno povolání vikáře, které již dříve připravovala z pověření staršovstva náboženská komise. Z jednání vyplynulo, že nejprve je třeba povolat kancelářskou sílu, která by zpracovala nedokončené záležitosti v kancelářské práci a pak teprve povolat vikáře a zajistit pro něho byt. V říjnu 1933 byla uzavřena dohoda s nájemníkem Jungem, který obýval byt v prvním patře, že mu jeho byt bude vyměněn za byt v patře druhém a uvolněné prostory budou připojeny ke stávajícím sborovým místnostem. V této době se projednávalo také rozhraničení mezi vinohradským sborem a kazatelskou stanicí Strašnice. Bylo dohodnuto, že společné hranice budou shodné s hranicemi obvodu Vinohrad.

Podle zápisků br. V. Chadima zpracoval mch

Vyšlo v Hroznu č. 50, ročník 2005. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech