Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru XXIV

(pokračování z čísla 51)

1934

Počátkem února roku 1934 pověřilo staršovstvo faráře, aby jednal s bratrem Bičem o jeho přijetí za vikáře, a stanovilo výši jeho platu na 10 000 Kč ročně. V té době se také uvolnil byt v prvním patře a staršovstvo rozhodlo, že bude upraven pro potřeby sborového života. Tento plán (rozšíření sborové místnosti o byt pana Junga včetně potřebných úprav) schválilo koncem února sborové zastupitelstvo. Na jaře byly posouzeny plány architekta Šimka na úpravu sborové místnosti, včetně nákladů na tyto práce. Kvůli získání potřebné částky byla vyhlášena sborová sběrací akce. Dále také zastupitelstvo schválilo povolání vikáře. 7. března byl bakalář Bič zvolen vikářem vinohradského sboru. 22. dubna se konalo sborové shromáždění, na kterém bylo voleno nové sborové zastupitelstvo (60 členů a 30 náhradníků). Na tomto shromáždění bylo usneseno, že napříště (tedy v roce 1937) bude zastupitelstvo (60 členů a 30 náhradníků) vylosováno. Na konvent sbor předkládá návrh na povolání sociální pracovnice pro ženy všech věkových skupin a sociálního postavení. Plat navrženo hradit z poloviny pražským seniorátem a z poloviny synodní radou. 10. května sborové zastupitelstvo volilo nové staršovstvo, do jehož řad nově vstoupili sestra Rysová a bratři Růžička, Kantorek a Doksanský.

Adaptace nových sborových místností byla ukončena 22. srpna. Poté byla provedena jejich kolaudace. Celkový náklad činil 40 246 Kč. V tomto roce bylo ještě provedeno vymalování modlitebny nákladem 7 500 Kč a byla osazena nová pumpa (nákladem 4 500 Kč). Výnos sbírky na opravy činil 43 000 Kč. V září roku 1934 pokračoval vikář ve vypomáhání ve sboru i při výkonu své vojenské služby. V této souvislosti bylo ideové komisi zadáno vypracovat jeho pracovní plán. Poté, co byl po přednesení podrobné zprávy schválen náklad i provedení adaptace nových sborových místností, bylo ještě rozhodnuto o vymalování vestibulu. Koncem roku 1934 rozhodlo sborové zastupitelstvo o změně stávajícího způsobu sbírky, a to tak, že nadále bude sbírka konána po lavicích do košíků.

1935

V únoru schválilo sborové zastupitelstvo provedení opravy sborového domu nákladem 20 000 Kč. Jednalo se zejména o opravu dvorní fasády, která byla zadána firmě Šimek za 16 775 Kč. V září byl dán a projednáván podnět k založení nedělní školy ve Vršovicích a k pořádání večírků. Za tímto účelem byla hledána místnost. Nově bylo bratrem Bakosem navrženo rozdělit sbor na okrsky a podle nich pořádat návštěvy. Koncem roku uspořádáno školení navštěvovatelů.

Podle zápisků br. V. Chadima zpracoval mch

Vyšlo v Hroznu č. 52, ročník 2005. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech