Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru XXVI

1938

Počátkem roku byly schváleny sborové účty a nový rozpočet. Protože bylo zjištěno, že účast na biblických hodinách a na večerních bohoslužbách je malá, bylo uloženo staršovstvu, aby učinilo opatření vedoucí ke zvýšení účasti. Sbor v tomto roce zakoupil pianino a poskytl teologovi K. Veselému dar ve výši 2 140 Kč na léčení ve Vráži. V dubnu byla poskytnuta dvouletá půjčka sboru v Teplicích ve výši 5 000 Kč spolu s darem ve výši 1 000 Kč. V září zajistil sbor zatemnění budovy dle pokynů. Práce ve sboru se zaměřila na prohloubení duchovního života ve vážné době. Mimořádná péče věnována mládeži, jejíž účast značně ochabla, k tomuto úkolu byla vyzvána ideová komise. Na říjnové schůzi bylo z podnětů členů sboru usneseno doporučit synodní radě, aby usilovala o sjednocení všech evangelických církví ve státě, tak aby se jednotou čelilo ohrožení.

1939

V počátku roku bylo po projednání účtů a rozpočtu jednáno také o programech pro přistoupivší členy. Značný počet přistoupil z židovství. Podle toho tedy usneseno zaměřit přednášky a rozšířit jejich počet. Ve sborovém životě je znovu řešena nízká návštěvnost biblických hodin. Dále usneseno, že přistoupivší (Židé) budou přijati jen ve schůzi staršovstva. Sbor obdržel posudek arch. Surovského, na jehož základě se rozhodl ihned přikročit k opravě fasády sborového domu. Za tím účelem ustanovena stavební komise, která bude práce řídit, s tím, že rozsah prací a náklad bude možné určit až po postavení lešení a ohledání stavu fasády. Oprava byla zadána firmě Surovský a sp. V červenci na svém zasedání projednávalo staršovstvo sborový život na druhou polovinu roku, zejména večerní bohoslužby. Vzhledem k nízké účasti na těchto bohoslužbách uvažovalo staršovstvo o jejich zastavení a případné nahrazení rodinnými večery nebo přednáškami pořádanými jednou měsíčně. Dále se staršovstvo usneslo, že bude pokračovat v úsilí o vysílání projevů nebo bohoslužeb v rozhlase. V září byl vzato na vědomí seniorátní opatření ke zvýšení kvality a účinnosti vyučování náboženství. V rámci tohoto opatření bude zvýšen dohled seniorátu, budou vypracovány jednotné osnovy pro vyučování a budou zvyšovány nároky na kvalifikaci učitelů náboženství. Dále bylo projednáno přijetí nových členů a konstatováno, že z přistoupivších bylo 45 Židů, kteří byli před přijetím pokřtěni. Na prosincovém zasedání bylo dáno na vědomí, že oprava fasády byla dokončena a provedena nákladem 27 665 Kč a firmou Kabeš a Franta byla také provedena generální oprava ústředního topení.

Podle zápisků br. V. Chadima zpracoval mch

Vyšlo v Hroznu č. 57, ročník 2005. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech