Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru XXVII

(pokračování z č. 57)

1940

V počátku roku bylo konstatováno, že v důsledku mimořádných oprav provedených v roce 1939 (fasáda a topení) skončí sborový rozpočet schodkem. Uvažovalo se buď o zvýšení saláru nebo o vypsání podomní sbírky na úhradu mimořádných výdajů za opravy. Na výzvu synodní rady zvyšuje staršovstvo přídavek k platu faráři Jeriemu a také vikáři je plat upraven. Probíhají přípravy na 50. výročí sboru, kterého má být vzpomenuto jednak cyklem přednášek a dále slavnostními bohoslužbami s kázáním synodního seniora J. Křenka. V březnu projednalo sborové zastupitelstvo hospodaření roku 1939, schválilo některá finanční opatření a také program jubilejních slavnostní. Rozhodnuto o vypsání „Jubilejní sbírky” na úhradu mimořádných oprav. Dále projednáván stav varhan, které byly poškozeny vlhkostí ze sousední zahrady, a mluvilo se také o sborovém životě.

V červenci bylo znovu jednáno o varhanách a jejich přesunutí na levou galerii a o pořízení izolačního systému. Celkový předpokládaný náklad odhadnut na 23 000 Kč. V listopadu bylo projednáváno dokončení přemístění varhan. Na této schůzi také avizoval svou rezignaci vikář Bohatec a za svého nástupce doporučil bratra Marounka.

Prosincové zasedání přineslo jako hlavní bod projednávání práce ve Vršovicích, kde se dílo rozšiřovalo. Byl ustanoven nový výbor kazatelské stanice — ten později předložil nový návrh statutu, který by upravoval poměr mezi sborem a kazatelskou stanicí.

1941

Začátkem roku projednávalo zastupitelstvo sborové účty a také skutečnost, že sboru byl zvýšen povinný příspěvek do církevní pokladny na Kč 7 000. V dubnu byl schválen statut vršovické kazatelské stanice a předložen ke schválení seniorátnímu výboru. Dále bylo usneseno dát kostelníkovi Vančurovi soudní výpověď pro soustavné neplnění povinností. Za nového kostelníka přijat bratr Říha.V září proběhla vizitace sboru seniorem Lanštjikem, při které byla důkladně probrána sborová situace, hospodaření i práce s kazatelskou stanicí Vršovice.

Podle zápisků br. V. Chadima zpracoval mch

Vyšlo v Hroznu č. 59, ročník 2005. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech