Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru XXVIII

1942

Na jaře  (31.3.) byl zvolen za vikáře sboru Josef Kovář, který nastoupil 1. května. Sbor v této době také rozděloval výnos z jubilejní sbírky, konané již v roce 1940, která vynesla 26.973 K. Výnosu bylo usneseno použít takto: příspěvek do společné církevní pokladny 13.000 K, kazatelské stanici Vršovice 5.000 K, pro práci mezi mládeží 3.000 K, pro kazatelskou stanici v Dobříši 3.000 K, pro sbor v Kobylisích 2.500 K. Dubnové sborové zastupitelstvo vedle schválení účtů a rozpočtu na rok 1942 jednalo i o hospodářské situaci církve a o zvýšení příjmů sborů na platy duchovních. Sbor jednal o kostelnictví nejprve s bratrem Říhou a poté, co toto jednání neuspělo, s bratrem Šípkem, který byl po prověření svého zdravotního stavu za kostelníka přijat.

V roce 1942 požádal výbor kazatelské stanice ve Vršovicích jednak o vydání adres všech členů bydlících v obvodě kazatelské stanice a jednak o vydání vkladní knížky, která byla v depozitu sboru. Dále výbor požádal, aby se jeden člen staršovstva pravidelně účastnil schůzí výboru a aby kurátor sboru příležitostně navštěvoval bohoslužby v kazatelské stanici.

Na podzim konstatováno, že se příznivě rozbíhá práce v nedělní škole (zapsáno bylo 135 dětí) a také ostatní složky mládeže vyvíjejí živou činnost. Na druhou stranu jednáno o tom, že trvale jsou špatně navštěvovány biblické hodiny.

Na sklonku roku se vršovické kazatelské stanici naskytla příležitost nákupu harmonia za 12.500 K. Vršovičtí požádali o příspěvek 7.500 K, tuto částku staršovstvo za účelem nákupu harmonia uvolnilo.

V listopadu jednáno zejména o přistupujících (bylo přijato 36 členů) a o tom, jak se jim věnovat pastoračně. Pastorační práce byla potřebná zejména u mladých rodin s dětmi. Vzhledem ke snížení státní dotace a z toho plynoucí nutnosti zvýšení kvóty jednotlivých sborů na platy duchovních se v prosinci jednalo zejména o hospodářské situaci sboru a církve.

1943

Na počátku roku odchází vinohradský vikář do Zruče a na jeho místo je zvolen bratr Oldřich Vraný.

U příležitosti sejití zastupitelstva nad schvalováním sborových účtů a rozpočtu bylo konstatováno značné zvýšení obětavosti ve sboru, ale také zvýšení sborových nákladů.

23. května bylo voleno nové sborové zastupitelstvo. Volba provedena podle kandidátky sestavené přípravným výborem. V tomto roce bylo také schváleno rozhodnutí kazatelské stanice Vršovice pořádat každou první neděli odpoledne v prostorách Československé církve husitské shromáždění s pozvanými kazateli evangelizačního zaměření.

Na podzim se staršovstvo rozhodlo vypovědět hypoteční půjčku u Zemské hypoteční banky a splatit zbytek dluhu. Na základě upozornění seniorátního výboru rozhodnuto podat žádost o systematizaci katechetského místa pro Vršovice. Při té příležitosti výbor kazatelské stanice znovu apeloval na podporu hospodářského osamostatnění kazatelské stanice. Na základě toho rozhodnuto, že na zvláštní vkladní knížku bude ukládána část salárů vybraných od členů spadajících bydlištěm pod kazatelskou stanici a dále, že kazatelská stanice bude svá běžná vydání hradit z výnosů vlastních sbírek a darů.

Podle zápisků br. V. Chadima zpracoval mch

Vyšlo v Hroznu č. 61, ročník 2006. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech