Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru XXIX

1944

Začátkem roku 44 si vedle starostí o hospodaření (splácení hypotéky a projednání vztahu ke kazatelským stanicím) připomněl sbor dvacetileté výročí působení faráře Jerieho, připomenuto bylo i životní jubileum bratra Duška a památka zesnulého profesora Žilky.

Již v únoru byly znovu probírány věci hospodářské a konstatováno, že sbor je již bez dluhu a že obětavost roste. Spolu s tím byly také schváleny účty za předchozí rok a přijat sborový rozpočet.

Bratr farář v tomto roce převzal další povinnosti na synodní radě, a částečně se proto uvolnil ze sborové práce. Protože byl v té době bratr Křenek v exilu, byl hledán druhý vikář, za kterého byl povolán bratr Jokl (volba se konala v říjnu roku 44). V létě byl připraven program vzdělavatelných večerů na další období (44/45) a byl také prodloužen status kazatelské stanice Vršovic o další rok.

V září začal farář Jerie vykonávat úřad náměstka na synodní radě a ve sboru kázal jen dvakrát měsíčně. Život ve sboru pokračoval v plnosti. Projednávána situace vršovických — dohodnuto, že pro konání bohoslužeb bude zde využívána místnost u metodistů, kde byly od října zahájeny odpolední bohoslužby.

Na podzim projednávalo staršovstvo pokyny pro účastníky bohoslužeb v případě vyhlášení leteckého poplachu (pro takový případ nařízeno ukončení bohoslužeb, přesun žen a dětí do krytu, muži by v takovém případě zařídili pod vedením staršovstva pořadatelskou službu).

1945

Začátkem roku bylo vzpomenuto 60. narozenin faráře Jerieho. Za účasti bratra seniora se dále jednalo o evangelizační práci v seniorátu a o ustavení sborového evangelizačního odboru.

V únoru staršovstvo jednalo o životě sboru v mimořádné situaci, usneseno, že v době přerušení vyučování ve školách bude náboženství vyučováno ve sborových prostorách dle zvláštního rozvrhu. Dále jednáno o rozšíření osobních návštěv u přistoupivších a novomanželů. Referováno o rostoucí práci ve Vršovicích.

Březnové sborové zastupitelstvo bylo informováno o tom, že při náletu 14. února byla zasažena oblast sboru. Sborová sestra organizovala pomoc postiženým členům sboru. Rozhodnuto věnovat postiženým trvalou péči. Sborovému odboru sociálnímu byla svěřena synodní radou celopražská distribuce potravin, darovaných pražským sborům z venkova.

Na dubnové schůzi konstatováno, že účast na sborovém životě pro obecné překážky poklesla, zejména u mládeže, konfirmandů a dětí.

V květnu se jednalo o opatřeních pro sborový život, dohodnuto, že prozatím stále zůstanou v platnosti opatření dříve přijatá, a to zejména dřívější počátek bohoslužeb (který byl počátkem roku posunut na půl devátou, spolu s ním i počátek nedělní školy).

V červenci se vrátili z koncentračního tábora bratři Řepa a Korčák. Oba byli kooptováni do staršovstva. Sborový život plánováno v plnosti rozvinout opět po prázdninách.

Podle materiálů br. V. Chadima sepsal mch

Vyšlo v Hroznu č. 65, ročník 2006. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech