Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru XXXII.

1951

Na začátku roku projednávalo staršovstvo stanovisko k ordinaci žen v církvi. Současné také dává staršovstvo doporučení k žádosti vršovických o zřízení samostatného sboru. Z provozních a hospodářských věcí byla v úvodu roku projednávána výpověď, kterou podal vikář Sklenář, a dále také postup při přiznání k dávce z majetku a rozpočet na rok 1951.

12.6.1951 byl schváleno osamostatnění vršovického sboru, provedena volba staršovstva, administrací sboru pověřen farář Balcar.

11.9. byl za vikáře vinohradského sboru zvolen J. Tytl, v tuto dobu bylo ve sboru jednáno o křtu, zdůrazňován jeho význam. Závěrem roku byla jednání zaměřena na řešení těžkostí při vyučování náboženství a na programy vzdělávacích večerů.

1952

Začátkem roku podal bratr farář podrobnou zprávu o sborových účtech, o životě sboru a o odloučení Vršovic. V březnu proběhla vizitace sboru ze strany seniorátního výboru a při té příležitosti hovořil bratr senior o úkolech církve v současném světě. V dubnu pak jednáno o konfirmaci — o slibu konfirmandů a o vysluhování Večeře Páně konfirmandům.

V září se konalo sborové shromážděné, na kterém bylo zvoleno 60 zastupitelů a 30 náhradníků. Volba proběhla dle kandidátky volební komise. V říjnu pak sborové zastupitelstvo schválilo snížení počtu starších z 18 na 16. V listopadu bylo jednáno o rozpočtu na rok 1953 a o vymalování kostela. V prosinci pak malbu a úpravu modlitebny a zádveří schválilo sborové zastupitelstvo.

Podle záznamů br. V. Chadima upravil mch

Vyšlo v Hroznu č. 69, ročník 2006. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech