Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru XXXIII.

1953

V březnu roku 1953 sdělil staršovstvu bratr farář Jerie důvody, které rozhodly o jeho odchodu do starobního důchodu v 68 letech věku. Bratr farář uvedl, že neodchází z nouze, ale ve vhodný okamžik. V otázce hledání nového faráře nabádal, že je třeba mít na zřeteli jednotu sboru a jednotu rozhodování. Staršovstvo se předběžně dotazovalo u bratra Růžičky a bratra Moravce s tím, že senior jihočeský vyjádřil nesouhlas s odchodem bratra Růžičky. Dále bylo uvažováno o osobách přicházejících ještě do úvahy, pro další uvažování vybráni bratři Smolík, Zelený a Pellar. Z rozhovorů vyplynulo, že prozatím se bratr farář Jerie nezávazně dotáže bratra Moravce, zda by byl v případě, že by k té situaci došlo, ochoten volbu přijmout. Na tento dotaz odpověděl bratr Moravec kladně, a tak bylo usneseno pozvat bratra Moravce k rozhovoru se staršovstvem a ke kázání.

Dále se uvažovalo o povolání vikářky Balabánové na místo vikáře Tytla. 19. dubna 1953 byla sestra Balabánová zvolena na místo diákonky — k vyučování náboženství. V dubnu roku 1953 došlo také k rozdělení funkcí pokladníka a správce domu (pokladník bratr Kejř, správce domu bratr Krčmář).

16. května proběhla mimořádná schůzka s farářem Moravcem, na které hovořil o své práci ve Zlíně. V rozhovoru byly probrány jednotlivé složky sborového života.

Sbor přikročil k přípravě voleb — byla vybrána volební komise, jejíž úkolem byla příprava hlasovných členů. Bratr farář Jerie podal 31. května oficiální žádost o přeložení na odpočinek. O administraci sboru bude požádán bratr Balcar nebo bratr Stolař.

Z provozních věcí projednával sbor velkou opravu ústředního topení ((náklad asi 140.000 Kč — financování: vlastní zdroje 40.000, NVP příspěvek 30.000, synodní rada požádána o dar na opravu a též poslána žádost na seniorátní Jeronýmovu Jednotu). Dále byly plánovány opravy v bytě faráře nákladem cca 70.000 Kč.

17. května se staršovstvo jednomyslně usneslo na povolání bratra Moravce za faráře sboru. Kurátor bratr Filipi toto oznámí sboru v Gottwaldově. Bratr farář Balcar sdělil sboru, že přijímá administraci. V této době také komise dokončila přehled hlasovných členů (těch bylo 847, kvalifikovaný počet účastníků voleb 430).

Dále byly projednávány otázky spojené s konfirmací, po příznivém hodnocení konfirmace roku 1953 byly projednávány otázky udržení konfirmandů ve sboru. Vzhledem ke školní reformě usneseno, že konfirmováni by měli být všichni, kterým končí školní docházka. Z rozhovorů s rodiči budoucích konfirmandů vyplynulo, že většina z nich bude pokračovat ve studiu a že budou tedy moci konfirmační cvičení navštěvovat. Staršovstvo připravovalo přednášku bratra Jeschkeho „O pastoraci“ — o úkolech, které jsou aktuální ve sboru. Konstatováno, že pastorace je úkol náročný, předpokládající svědecký poměr ve styku s navštěvovanými.

31.5. došlo k měnové reformě, která významným způsobem postihla jmění sboru. Hotovost sboru, která byla na běžném účtu (cca 60.000) přepočtena v poměru 5:1, 45.000 Kč, které byly uloženy na vkladních knížkách, bylo přepočteno na cca 4.600. Cenných papírů měl sbor za 69.000 – jejich celá hodnota zanikla. Za těchto poměrů usneseno staršovstvem provést pouze nezbytné opravy v bytě faráře. Na ústřední topení poukáže NVP 6000 Kč a synodní rada půjčí 20.000. Sbor nadále dohodl, že pokud by za nastalých okolností bylo obtížné zrealizovat stěhování bratra faráře Moravce ze Zlína a bratra faráře Jerieho do Paky v dohodnutém datu (k 1. červenci), bude tato akce posunuta k 1. říjnu společně s posunem nástupu bratra Moravce. Orgány církevní i státní s tím projevily souhlas. 26.8. došly sboru všechny písemné souhlasy pro oba kazatele, a bylo tedy možno přikročit k volbě. Bylo rozhodnuto, že volba bude probíhat od 13. do 20. září (včetně). Volby budou ukončeny po dosažení nadpoloviční většiny hlasovných členů. Řízením volby byl pověřen bratr Čapek ze sboru Žižkov II.

Podle záznamů br. V. Chadima upravil mch

Vyšlo v Hroznu č. 70, ročník 2006. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech