Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru XXXV.

1955

Na lednové schůzi hodnoceny svátky vánoční ve sboru, kladně zejména práce v nedělní škole. (Několik čísel ze sboru: k 1.1.1955 registrováno 2 986 členů, k Večeři Páně přistoupilo na Hod Boží vánoční 175 sester a bratří a 1. ledna 127 bratří a sester). Z podnětu seniorátního výboru bylo usneseno uspořádat seriál přednášek v průběhu března a dubna 1955. Ve staršovstvu ustavena také studijní komise, která se měla podrobně zaobírat elaboráty vzešlými z Evanstonské konference (druhé shromáždění ekumenické rady církví, pozn. red.).

V dubnu projednáván řád členství v církvi, zásady pro určování hlasovného práva členů sboru – aktivní i pasivní. V červnu byl za vikáře sboru zvolen Jan Šimsa a probíhaly přípravy na podzimní volbu staršovstva. V souvislosti s tím byly obnoveny zásady přiznání hlasovného práva s účastí na životu sboru a s obětavostí. Vypracováním seznamu členů dle těchto zásad pověřena volební komise. Na podzim roku 1955 byla projednána povolávací listina bratra Jana Šimsy a za virilního člena staršovstva byl zvolen profesor Hromádka. V listopadu bylo zvoleno osmičlenné staršovstvo zároveň s osmi náhradníky a byla zhodnocena práce staršovstva za uplynulé tři roky. Konstatováno, že mezi staršími vládl duch jednoty a ochoty ke službě sboru. Kurátorem byl zvolen bratr Filipi, místokurátorem bratr Laichter.

Podle záznamů br. V. Chadima upravil mch

Vyšlo v Hroznu č. 73, ročník 2007. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech