Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru XXXVI

1956

V začátku roku (v únoru) bylo jednáno o vymalování modlitebny a o dalších opravách. Zároveň byl projednán cyklus sborových přednášek pro sborové pracovníky. Na sborovém zastupitelstvu, které se konalo 8. března, přečetl kurátor zprávu o životě sboru a dále zde byly čteny zprávy o hospodaření sboru v roce 1955 a schvalován rozpočet na rok 1956.

Dále promluvil bratr Moravec o některých složkách sborové práce, bratr Laichter o pastoraci a vikář sboru o pokání.

V dubnu se staršovstvo zabývalo jednání o mládeži a zvažovalo podněty, které by práci s mládeží pomohly.

Červnové staršovstvo schválilo, aby vikář užíval byt 1+1 v přízemí sborového domu, a rozhodlo o pronájmu pokoje v druhém patře za 400 Kč měsíčně.

15.9.1956 byla založena skupina střední generace. V listopadu roku 1956 se staršovstvo věnovalo vyhledávání nového objektu pro rodinnou rekreaci. Podána také informace o křesťanské službě – ta měla 9 pečovatelek, které pravidelně navštěvovaly starší a osamocené členy sboru a měly kontakt se všemi členy, kteří jsou v domovech důchodců. V prosinci projednávalo staršovstvo záležitost bratra Šípka. Bylo zjištěno a bratrem Šípkem doznáno, že zpronevěřil sboru značné množství paliva rozprodáváním nájemníkům. Usneseno rozvázat pracovní poměr s bratrem Šípkem k 31.1.57 a sestrou Šípkovou k 31.3.57 se závazkem vyklidit byt do 31.3.57. Záležitost s nimi osobně projednána a písemně potvrzena.

1957

V únoru se sešlo na společné schůzi vinohradské a vršovické staršovstvo a jednalo o duchovní práci laiků. Na březnové schůzi byl usnesen způsob přijímání přistupujících členů ve staršovstvu. V květnu sjednal sbor pracovní poměr na místo kostelníka a domovníka s paní Junovou. Byla schválena dohoda o směně bytu Junových za byt kostelníka a bratr Jun byl povolán za člena staršovstva. Ke konci roku dává výpověď bratr Šimsa, dosavadní vikář sboru, z důvodu odchodu do Kláštera nad Dědinou. (Poznámka redakce: Jan Šimsa - jeden z koryfejů pozdější nové orientace, signatář Charty 77, zbaven souhlasu, koncem 70. let vězněn, na jeho obranu píše Ludvík Vaculík.) V důsledku toho bylo v září jednáno s bratrem P. Pokorným o jeho nástupu na místo vikáře po ukončení vojenské služby. (Poznámka redakce: novozákoník Petr Pokorný, v 90. letech děkan evangelické teologické fakulty, nyní v Princetonu, nejcitovanější český žijící teolog.)

Na listopadovém sborovém zastupitelstvu projednávána zpráva o životě sboru, návrh rozpočtu na rok 1958 a dále zde bylo rozhodnuto o snížení počtu členů zastupitelstva na 40 členů a 20 náhradníků…

12.12.1957 byl za vikáře zvolen bratr P. Pokorný, ordinace určena na 19. ledna 1958. Dále projednáváno, že 23.3.1958 si sbor připomene 50. výročí postavení modlitebny. K tomuto dni určeno připravit sborové obecenství celého sboru po celý den a dále určeno připravit leták, který bude vytištěn nákladem 1 500 ks.

Ke konci roku došlo k rozdělení funkce kostelnické, kterou nadále vykonávali manželé Junovi, a domovnické, kterou vykonával bratr M. Filipi. Sborovým zaměstnancům byly k užívání určeny byty v přízemí (Junovi v přízemí vpravo, M. Filipi domovnický byt a vikáři Pokornému k užívání dán byt v přízemí vpravo).

Podle záznamů br. V. Chadima upravil mch

Vyšlo v Hroznu č. 75, ročník 2007. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech