Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru XXXIX.

1963

V září tohoto roku odešla do důchodu sestra Čechová. V listopadu proběhla kolaudace varhan a uvažovalo se o uspořádání hudebních nešpor. Za sestru Čechovou byla přijata do pracovního poměru na 6 hodin sestra Pivoňková.

1964

Devátého ledna bylo konformováno 18 konfirmandů. V tomto roce byla pořádána sbírka na úhradu opravy varhan a sbor přikročil k opravě věže (s rozpočtem 50.000,- Kč včetně lešení). Na listopadovém sborovém shromáždění bylo voleno 10 členů zastupitelstva a 2 členové staršovstva za přítomnosti 172 hlasovných členů.

1965

Na jaře (14.3.) slavil sbor pod heslem „Obnova sboru“ 75. výročí založení. V tomto roce bylo potřeba uhradit náklady spojené s opravou věže (20.000,- Kč poskytla jako dar synodní rada a 20.000 sbor obdržel formou půjčky od JTD). Bratra Trusina, který sloužil ve sboru na místě vikáře, se stal virilním členem staršovstva. V prosinci podal výpověď bratr Pokorný (zastával také místo vikáře) z důvodu kandidatury ve Vršovicích.

1966 a 1967

V roce 1966 projednávány úkoly pastorace, rodinného života a přípravy konfirmandů, z provozních záležitostí pak oprava střechy, ústředního topení, odstranění škod po vichřici. V začátku roku 1967 byla rozšířena křesťanská služba a sbor pokračoval v pravidelných setkáváních se staršovstvem v Uhříněvsi. Sbor podal žádost o povolení vestavby půdního bytu, která však byla v červnu zamítnuta. V tomto roce probíhaly práce na odvlhčení modlitebny (čelní stěna a levá strana) a oprava komínů. Na podzimním sborovém shromáždění nově do staršovstva zvoleni bratří Bíca a Váňa a sestra Kratochvílová. V prosinci je kurátorem sboru zvolen bratra Benátčan, účetním bratr Chadim.

1968

Na jaře byl povolán za člena staršovstva bratr Pavel Filipi. Sbor slavil 60. výročí postavení modlitebny (u této příležitosti kázal bratra Lochman). Před létem ve sboru probíhá diskuse nad veřejnými událostmi ve vztahu k církvím a nad memorandem, které zaslala synodní rada politickým činitelům. Bratr Hromádka proslovil přednášku „Církev včera, dnes a zítra“. V červnu sbor přijal výpověď sestry Pivoňkové, která odešla k 1.9.

Podle záznamů br. V. Chadima upravil mch

Vyšlo v Hroznu č. 79, ročník 2007. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech