Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru XL

1969

V dubnu sbor přijal návštěvníky ze Švýcarska, kteří se účastnili nejen shromáždění, ale také navštívili jednotlivé rodiny.

Sbor v tomto roce řešil změnu kostelníka a uzavřel smlouvu se sestrou Semerovou, která se v říjnu také nastěhovala do kostelnického bytu.

V listopadu probíhaly přípravy na oslavy osmdesátého výročí založení sboru, ve sboru proběhla 13. listopadu instalace seniora Betky. Oslava sborového jubilea byla určena na 15. března 1970, s tímto pořadem: kázání bratr Betka, proslov bratr Moravec, odpoledne historické pásmo, vše pod heslem: „Stůj v poznané pravdě Kristově“, dále byla naplánována recitace s hudebním doprovodem (p. Friedl, P. Eben).

1970

V dubnu oznámil farář Moravec, že odejde ke konci roku do důchodu, a požádal staršovstvo o přidělení bytu ve sborovém domě.

V květnu staršovstvo jednalo o postupu při hledání nového kazatele a zřídilo za účelem koordinace dalšího postupu komisi ve složení bratr Benátčan, bratr M. Filipi, bratr Zelený, bratr Chadim a sestra Kratochvílová. Komise na mimořádné schůzi staršovstva předložila 4 kandidáty, bratry Otřísala, Souška, Heryána a Šourka jr,. V tajném hlasování pak určeno pořadí, ve kterém bude jednáno s jednotlivými kandidáty (Otřísal 9 hlasů; Heryán 4 hlasy, Soušek 2 hlasy a Šourek 1 hlas). Dále bylo přijato usnesení, na základě kterého byl bratr Otřísal pozván na rozhovor a kázání. Tento rozhovor proběhl 14. června, kdy bratr Otřísal přednesl staršovstvu zprávu o práci, kterou konal, a své názory na sborovou práci. Poté následovala diskuse, ve které si starší hojnými dotazy ověřovali konkrétní osobní názory. Po završení jednání a obsáhlé diskusi rozhodli se starší na základě tajného hlasování navrhnout bratra Otřísala za jediného kandidáta pro kazatelské místo. Farář Otřísal si vyžádal lhůtu na rozmyšlenou.

V září bylo jednáno o změnách církevního zřízení a o způsobu jeho projednávání ve sborech a na synodu.

V říjnu staršovstvo rozhodlo o zavedení plynového etážového topení do bytu kazatele.

8. listopadu byla provedena volba kazatele, které bylo přítomno 199 členů, farář Otřísal byl zvolen 197 hlasy .

Podle záznamů br. V. Chadima upravil mch

Vyšlo v Hroznu č. 82, ročník 2008. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech