Výběr z Hroznů  obsah   předchozí

Z historie vinohradského sboru XLI

1971

V lednu byl ve sboru instalován farář Otřísal, instalaci vedl senior Betka. Na březnovém sborovém shromáždění bylo zvoleno nové staršovstvo (11 členů; 5 náhradníků) a nové zastupitelstvo (41 zastupitelů a 14 náhradníků). Na konci roku jednáno o propůjčení modlitebny necírkevním organizacím (v závěru roku modlitebna propůjčena televizi).

1972

V září svolána mimořádná schůze staršovstva k 70. narozeninám bratra Laichtera. V závěru roku se ve sboru jednalo o konfirmacích.

1973

V prosinci bylo svoláno sborové shromáždění, na kterém bylo zvoleno nové osmičlenné staršovstvo.

1974

Sbor projednával novou agendu a možnosti jejího zavádění ve sboru. Po projednání nové agendy byly připomínky k ní zaslány na Synodní radu. K červnu rezignoval bratr Bakos na vedení nedělní školy. Ve sboru bylo připomenuto 100 let od narození bratra Lukla.

Z provozních věcí sbor řešil přechod ze 120 na 220 V a vybudování nového topení v prvním patře.

1975

Sbor připravoval sté výročí svého založení. Oslavy budou probíhat ve sborový den dopoledne i odpoledne.

1976

Po přechodu na 220 V byl znovu vymalován sál podle návrhu připraveného bratrem Radou. Sbor dále projednával instalaci rozhlasového zařízení v modlitebně a jednal také o nedělních večerních bohoslužbách.

1977

V úvodu roku sbor zakoupil fotomontáže od bratra Šplíchala pro výzdobu sálu. V únoru byly připraveny odpolední nedělní bohoslužby. V březnu zahájeno nacvičování písní z nového zpěvníku a jednalo se také o obnově aktivity zastupitelstva. V říjnu se pak konalo sborové odpoledne k 75. narozeninám bratra Laichtera. Jednalo se také o novém ekumenickém překladu a o jeho používání s textem kralickým.

1978

V březnu se konal konvent, na kterém byl farář Otřísal zvolen seniorem. Z provozních věcí sbor řešil dokončení etážového topení v prvním patře a připravoval se na velkou opravu střechy a fasády.

1979

Sbor připravoval opravu fasády, po obdržení příslušných povolení byla staršovstvem schválena na tuto opravu částka 290.000 Kč. NVP odmítlo na tuto opravu přispět, sbor obdržel příslib finanční pomoci od GAW. Sbor znovu projednával umístění rozhlasového zařízení v modlitebně.

Z podnětu bratra Smolíka se ve sboru diskutovalo o vysluhování Večeře Páně z velkého kalicha a z malých kalichů. V dubnu bylo pro sbor zajištěno 400 nových zpěvníků a 50 chorálníků. Dále bylo objednáno 500 výtisků nového ekumenického překladu Bible. Nový zpěvník byl zaveden k 1.11.1979.

1980

V květnu byla organizována rodinná neděle v Chotěboři. Staršovstvo bylo informováno o návrhu nového církevního zřízení. Sbor připravoval opravu dvorní fasády. Práce byly objednány u stavitele Hájka za částku 25.000 + 95.000. Oprava plánována na období po svatodušních svátcích s tím, že má být dokončena do 31.8. Celkové výdaje na opravu fasády byly 128.020 Kčs.

1981

V začátku roku byl na mimořádné schůzi staršovstva projednáván návrh na opravu fasády do ulice. Po zamítnutí návrhu na odložení této akce byl schválen návrh na provedení opravy svépomocí po vedením stavitele Hájka. Pod vedením stavební komise byla oprava fasády dokončena v prosinci. V modlitebně bylo za 8.500 Kčs instalováno rozhlasové zařízení.

1982

V začátku roku se jednalo o vysluhování Večeře Páně dětem.

S trochou nostalgie si zde dovoluji sdělit všem, kteří oblibují psaní o tom, jak se to s vinohradskými mělo dříve, že toto je poslední díl seriálu o historii sboru. Byl sestavován dle záznamů br. V. Chadima a v Hroznu jsme ho uveřejňovali od června 2002, nejdříve pod názvem „ K dějinám vinohradského sboru“ a pak (až doposud) jako kapitoly „Z historie vinohradského sboru.“

mch

Vyšlo v Hroznu č. 86, ročník 2008. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech